Kort firmapresentasjon

Vi i Moldjord Bygg og Anlegg skiller oss fra andre entreprenørbedrifter ved at vi utfører både maskinarbeid, betongarbeid og tømring i egenregi. Vi kjører prosjektet fra grunnarbeid til ferdig bygg, og er spesielt innrettet mot oppdrag i størrelsesorden fra 5 - 30 mnok. Pågående prosjekter og fulførte prosjekter:

 • Ureddplassen, Gildeskål kommune
 • Kai Finnsnes, Troms
 • Kai Sommarøy, Tromsø
 • Omsorgsboliger, Beiarn kommune
 • TS Tiltak GS, Fauske
 • Middagshaugen BRL, Bodø
 • Grunn og betong Coop Straumen, Sørfold Kommune
 • Kai Landegode, Bodø
 • Betongarbeider O2 fabrikk YARA Glomfjord
 • Døgnhvileplass Statens Vegvesen, Fauske
 • Hovedvannledning YARA Glomfjord
 • Laskestad skole, Steigen kommune
 • Utvidelse av kontrollhus A4, Statnett
 • Klungsetleir Masseutskifting
 • Nybygg Bodø Fengsel, Statsbygg
 • Rehab. Lokstall. Rom Eiendom
 • Kai 88 Vest YARA
 • Bygg Lauvvatnet Gildeskål Kommune
 • Jakhelln Glassgate, grunn og betong.
 • Ørnes Skole rehabilitering.
 • Gang og sykkelsti på Tollå i Beiarn Kommune.
 • Nye lagerbygg og spesiallager IRIS Bodø.
 • Betongarbeid. Nybygg Zahl Eiendom.
 • Grunn og betongarbeid. Helgeland Smolt
 • Ny vannledning Yara
 • OPI-kanal Svartisen. Nordlandsnett
 • Kai Edelfarm Rognan
 • Prestegård Beiarn
 • Svartisen 2. Statnett Kilvik
 • Ny Kabelkanal. Yara Glomfjorden
 • Nye Gulv Fykan kraftstasjon. Statkraft Fykan
 • Dam Memorvatn, Reppen kraftverk, Rødøy. Byggherre: Rødøy- Lurøy kraftverk AS
 • Ventilhus H Yara Glomfjord. Anleggs- og rørarbeider, Meløy. Byggherre: Yara Norge AS
 • Energisentral: Flisfyringsanlegg Bodin leir, Bodø. Byggherre: Bio Energy AS
 • Rammeavtale maskintjenester for Forsvaret: Vedlikehold/maskinarbeid 2013-2016, Bodø. Byggherre: Forsvarsbygg
 • Skauvoll bru: Ny bru og tilførselsveier Fv838, Gildeskål. Byggherre: Statens vegvesen
 • Svartisen transformatorstasjon: Masseforflytning og utvidelse av transformatorstasjon i Kilvika, Meløy. Byggherre: Statnett
 • Inndyr praksisanlegg: Nybygg for Meløy videregående skole avd Inndyr. Byggherre: Nordland Fylkeskommune
 • Båtslipp og kai Helnessund: Betongarbeider nytt anlegg Helnessund Bøteri, Steigen. Byggherre: Steigen kommune
 • Steinåga kraftverk: Nybygg kraftstasjon, rørgater, tilførselveier, tunneler og dammer i Arstaddalen, Beiarn. Byggherre: Sjøfossen Energi
 • Fykan kraftverk og Fykan kontorfløy: Rørgate, betongarbeider, generatorhall, fundamentering, samt renovering/modernisering av kontorfløy på Statkrafts administrasjonsbygg, Meløy. Byggherre: Statkraft
 • Bodø lufthavn: Ombygging terminalbygg med ny sikkerhetskontroll og nye serveringssteder, Bodø. Byggherre: Avinor
 • Røst lufthavn: Ombygging tårn og terminalbygg samt oppgradering av utområder, Røst. Byggherre: Avinor


Nybygg Øya Inndyr 2013

Ombygging Bodø lufthavn 2013

 
   Brosjyre Moldjord Bygg og Anlegg AS